Header Image for Llandyfaelog Community Council - Welsh

Prosiect Deffibriliwr

Diffibrilwyr – diweddariad ac hyfforddiant

 

Bu’r ymgyrch i godi arian i brynu saith diffibriliwr yn y gymuned yn llwyddiant mawr a gobeithir y byddant yn eu lle erbyn dechrau Mai. Llwyddwyd i godi £6,430-72 drwy gasglu o dŷ i dŷ a chyfraniadau gan y busnesau a’r mudiadau lleol canlynol :- Powercut Oaklands, A&C Harries Aggregates, Wyn Car Sales, Carmarthen Decorating, Garej OC Davies, Idole Sports and Social Association, Merched y Wawr Glannau Pibwr, Meithrinfa Little Bambinos, Seventh Day Adventists a Chymdeithas Henoed Llandyfaelog. Yn ychwanegol, trefnwyd gweithgareddau codi arian gan Glwb Ffermwyr Ifanc San Ishmael, Meithrinfa Cywion Bach a’r Llew Coch. Gwerthfawrogir gefnogaeth a chydweithrediad Cyngor Cymuned Llandyfaelog yn y fenter hon. Diolch o galon i bawb.  

 

Lleolir y diffibrilwyr fel a ganlyn :- *Llew Coch, Llandyfaelog; *Garej OC Davies, Cwmffrwd; *croesffordd Idole / Pentrepoeth; *Croesyceiliog; *Bancycapel; *ardal Constant Farm, Upland Arms; *Glanmorlais.

 

Mae’r cyfarfodydd hyfforddiant canlynol wedi eu trefnu. Gwahoddir chi i fynychu un o’r cyfarfodydd hyn.

 

Neuadd Llandyfaelog  :          Nos Fawrth, Ebrill 16eg am 7.30yh;    Nos Fawrth, Ebrill, 30ain am 7.30yh; 

Y Llew Coch, Llandyfaelog  : Nos Lun, Mai 13eg, am 6 yh;

Neuadd Eglwys Santes Anne,  Cwmffrwd  :  Nos Lun, Ebrill 15fed, am 7.30yh;      

Nos Lun, Ebrill 29ain am 7.30yh (cyflwyniad yn y Gymraeg);            Nos Lun, Mai 13eg, am 8yh;

 

Am wybodaeth bellach, cysyllter â : Arfon Davies, Clerc Cyngor Cymuned Llandyfaelog ar Llandyfaelog@btinternet.com / 01267 267647 neu Geraint Roberts ar geraintroberts@btinternet.com / 01267 229047