Header Image for Llandyfaelog Community Council - Welsh

Gwybodaeth Leol

Cyfrifiad 2011
Poblogaeth Tai ac Aelwydydd
Dwysedd poblogaeth (personau h/a) - 0.4
Poblogaeth; Gwryw 646, Benyw 658  
Total 1,304
 
  Nifer
%
Strwythur Oedran
0-4
5-15
16-64
65-74
75+
38
123
758
194
191
2.9
9.4
58.1
14.9
14.6
Gwlad Enedigol
Ganwyd yng Nghymru
Ganwyd tu allan y DU
986
42
75.6
3.2
Ethnigrwydd
Gwyn Prydeinig/Gwyddelig
Gwyn Arall
Grŵp Ethnig cymysg
Grwpiau Ethnig Eraill
1,269
15
4
16
97.3
1.2
0.3
1.2
Crefydd
Cristnogaeth
Dim Crefydd
955
235
73.2
18.0
 
Illness
Pobl gyda salwch cyfyngol hir dymor
Pobl sy'n darparu gofal di-dâl
343

201
26.3

15.4
 
Iaith Gymraeg (personau oedran 3+) 
Siaradwyr Cymraeg
Heb sgiliau iaith Gymraeg
727
391
56.8
30.5
Nifer %
 
Cyfanswm aelwydydd
Mewn aelwydydd preifat
Maint cyfartalog aelwyd
542
1,268
2.3 
97.2
Cyfansoddiad aelwyd 
Holl aelwydydd un person
- un person, pensiynwyr
Holl aelwydydd â phlant dibynno
- rhiant unigol gyda phlant dibynno
Holl aelwydydd pensiynwyr yn unig
138
82

103

11

171
25.5
15.1 

19.0

2.0

31.5
Daliadaeth 
A pherchennog preswyl
Wedi rhentu gan landlord cymdeithasol
Rhentu arall
470

19
53 
86.7

3.5
9.8 
 
Heb wres canolog
Gorlawn
Ystafell i bob aelwyd ar gyfartaledd
Heb gar
14
4

6.4
44
2.6
0.7


8.1
 
Llefydd Aelwydydd
Gyda phreswylwyr arferol
Heb breswylwyr arfero
Tŷ ar wahân
Tŷ pâr
Tŷ teras
Fflat
Carafán neu strwythur dros dro
566
542
24
421
107
16
6
16

95.8
4.2
74.4
18.9
2.8
1.1
2.8
Economi
  Nifer %
Pawb o oedran 16-74 952   
 
Economaidd gweithgar
Di-waith
Economaidd anweithredol
- salwch yn parhau/anabl
639
22
313
29
67.1
2.3
32.9
3.1
 
Rheolaeth a phroffesiynol
Yn meddu ar sgil
Rhannol/heb sgil
Myfyrwyr/Eraill
328
360
196
68
34.5
37.8
20.6
7.1

Dim cymwysterau (pawb oed 16+)
280
24.5

 

  Nifer %
Diwydiant Cyflogaeth
Amaethyddiaeth, Coedwigaeth a
 physgota
Cloddio, chwarela, ynni a dŵr
Cynhyrchiad
Adeiladu
Cyfanwerthu a manwerthu
Cludiant a storio
Llety a gwasanaeth bwyd
Cyfathrebu, cyllid ac eiddo
Proffesiynol, gwyddonol a
 thechnego
Gweinyddol a gwasanaeth cynnal
Gweinyddol cyhoeddus &
amddiffyn
Addysg
Iechyd & gwaith cymdeithasol
Eraill

71
8
25
44
75
24
22
30

23
15

69
74
112
22

11.6
1.3
4.1
7.2
12.2
3.9
3.6
4.9

3.8
2.4

11.2
12.1
18.2
3.6

LLANDYFAELOG BRASLUN O’R ARDAL 2001

Poplogaeth 

Yr Iaith Cymraeg
Poplogaeth Breswyl 1272
0 - 15 oed 213
16 - 17 oed 27
18 - Oed Pensiwn 680
60 oed a throsodd 352
Poplogaeth 3 oed a throsodd 1252

Sgiliau yn Gymraeg - un neu fwy o’r canlynol - deall Cymraeg llafar, siarad, darllen, ysgrifennu Cymraeg

Gwerth 900
Canran 71.88
Crefydd
Sefyllfa Economaidd
Cristion 1007
Bwdhydd 6
Hindˆ 6
Iddew 0
Moslem 5
Sikh 0
Arall 6
Dim crefydd 144
Crefydd heb ei nodi 102
Pawb - 16 - 74 oed 945
Yn gweithio amser llawn 307
Yn gweithio rhan-amser 89
Hunan-gyflogedig 159
Di-waith 24
Iechyd Health Pawb sydd â salwch hir-dymor cyfyngol 305
Iechyd cyffredinol - da 858
- gweddol dda 289
ddim yn dda 126
Cartrefi
Daliadaeth
Nifer o gartrefi 496
Cartrefi pobl sengl (pob) 105
Cartrefi pensiynwr sengl 60
Cartrefi pensiynwyr yn unig (ac eithrio’r uchod) 70
Cartref un-rhiant gyda’r plant dibynnol 20
Pherchennog Preswyl 430
Ar Rent - Preifat 39
Ar Rent - Awdurdod Lleol 18
Ar Rent - Cymdeithas Tai 0
Ar Rent - Arall 18
Tai
Dulliau teithio i’r Gwaith
Heb Wres Canolog 31
Heb Gar 51
Annedd wag 19
Pawb 16 - 74 oed sy’n gweithio 569
Trafnidiaeth Gyhoeddus 11
Gweithio o gartref 125
Gyrru car/fan 379